Amaç ve Hedefler

KURUMSAL AMAÇ ve HEDEFLER

 

HEDEFLER

İÇ ÇEVRE FAKTÖRLERİ

DIŞ ÇEVRE FAKTÖRLERİ

 

Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.

 • Hasta sağlık personeli etkileşimi, kurum personelinin tutum ve davranışları,
 • Hasta memnuniyeti için çalışan memnuniyeti,
 • Hastane içindeki fiziksel, çevresel (ısı, ışık, gürültü,vs) faktörler, bekleme süreleri, ziyaretçi politikaları, beslenme hizmeti

 

 • Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak

 

 

Sağlıkta kalite standartlarını eksiksiz bir şekilde tüm birimlere uygulayarak etkinlik, etkililik, verimlilik, hasta güvenliği ve sağlıklı çalışma yaşamını baz alan kalite uyumunu yakalamak

 • Hastalara uygulanan tedavinin etkinliğini, istenilen tıbbi sonuçların alınabilmesi için ortaya konan yaklaşım
 • Hastaya uygulanan tedavi ve müdahalenin hastanın tıbbi ihtiyaç uygunluğu
 • Hastaya verilen hizmetlerin doğru tam ve etkili olarak verilmesi
 • Hizmeti üretmek ve sunmak için kullanılan kaynaklar ile hizmet çıktısının uygunluğu ve kalitesi arasında uyum ve orantısal ilişkisinin sağlanması
 • Tüm kurumsal işlemlerin, tanı tedavi ve bakım süreçlerinin, destek hizmetlerin sağlıkta kalite standartları doğrultusunda eksiksiz yürütülmesi

 

 

Palyatif Bakım Ünitesinin fiziki eksikliklerine yönelik gerekli olan düzenlemeleri yapmak

 • Yaşlı popülasyonunun olası veya terminal dönem kanser hastalarının takibini yapabilmek hasta sevk sayısını azaltmak
 • Hastaneler arası transferin hızlı tedaviye ulaşması gereken hastalar için yetersiz kaldığı Durumlar
 • Yaş ortalamasının yüksek olmasından kaynaklı bakım ihtiyacı olan hasta potansiyelinin yüksek olması

 

 

 

Hastanenin enerji tüketiminde tasarruf sağlamak

 • Elektrik, medikal gaz, su ve atıkların talimatlara uygun kullanımının sağlanması

 

 • Sarfiyat kontrolleri yapmak
 • Atıkların çevreye zararlı etkilerini azaltıcı önlemleri almak

 

 

Hastanemize değer katan sağlık çalışanlarının memnuniyetlerini üst düzeyde tutmak

 • 25 yıl üzeri emek verem personellerimize teşekkür belgesi verilmesi
 • Doğum günlerinde kısa mesajlarla kutlama

 

 

İSG Mevzuatı kapsamında çalışanların sağlığını korumak

 • Sağlık çalışanlarının bağışıklama ve rutin muayeneleri,
 • Güvenli çalışma alanları

 

 • İSG Mevzuatı
 • Bölüm risk analizi

 

 

 

Engelli hastalara yönelik bina düzenlemesi yapmak

 • Asansör, tuvalet, lavabo, müracaat bankosu v.b. gibi ortak alanların her engel grubuna hitap edecek şekilde düzenlenmesi,

 

 • Erişilebilirlik izleme ve denetleme yönetmeliği ve genelgeler

 

 

Hemşire Çağrı ve Renkli Kod sistemi aktif kullanımı

 • Hastane içericisinde hasta ve çalışan güvenliğinin Sağlanması

 

 • İhtiyaç durumunda dış hizmet alımına çıkmak,

 

 

Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenleme

 • Bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek ve ihtiyaca yönelik gerçekleştirmek

 

Gerekli konularda hastane personelimizin eğitim talep etmesi

 

Hastanemizde hasta güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak

 • İlaç güvenliği ile ilgili prosedürlere uyulması ve görsel uyarıcılar
 • Düşmelerin önlenmesi için koruyucu önlemlerin alınması (koridor tutunma barları, kaygan zemin levhaları)
 • Enfeksiyonların önlenmesi için gerekli koşulların sağlanması ve ilgili prosedürlerin
 • İşlevselliği
 • Uygun tanı, tedavi ve bakım konusunda hassasiyet
 • Hasta güvenliğini tehdit eden uygulamalara ilişkin alınabilecek önlemlerle ilgili tüm çalışanların üzerine düşen görevleri yerine getirmeleri
 • Hasta güvenliğini tehdit eden unsurları kayıt altına alarak tekrarlanmasını önlemek

 

 • Hasta güvenliği kültürünün oluşturulması, tüm sağlık personelinin bu sorumluluğa sahip olması

 

 

Teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanın ihtiyaçlarının karşılayabilecek bir zaman aralığında hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde sonuçlandırmak

 • Hastaların önerilen tedaviyi kabul veya reddetme hakkına sahip olduğu konusunda ve hastanede bekleme süreleri hakkında bilgilendirilmesi
 • Sonuç verme sürelerinde standardizasyonu sağlamak
 • Tetkik işlemlerinde öngörülen süreyi aşmayacak şekilde zamanın iyi kullanılması

 

 

 

Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği

 

Dilek, şikayet kutularındaki istekleri şikayetleri dikkate alarak birim bazlı değişiklikler uygulamak, soruna yönelik çözüm yolu geliştirmek

 • Çalışmaları değerlendirmek için birimlerin üst yönetim tarafından belirli aralıklarla ziyaret edilerek gereken yönlendirmelerin yapmak, görüşleri almak, birime yönelik sorunların karşılıklı fikir alışverişi ile çözmek

 

 • Hastane web sitesini daha aktif hale getirerek hasta/hasta yakını, hastane çalışanın görüş ve önerilerini bildirmelerini sağlamak,

 

 

 

 

Hastaneye ve hastane içindeki bölümlere ulaşımı kolaylaştırmak

 • Hastane içinde yönlendirme levhaları, zemin çizgileri ve krokiler

 

 • Hastaneye ulaşımı kolaylaştırıcı levhalar

 

 

Olası afet durumlarında çalışanlarımızı ve hastalarımızı korumak, hastanemizi güvenli hale getirmek

 • Güvenlik ekibi ve güvenlik kameralarıyla can ve mal güvenliğini sağlamak
 • Etkili acil durum ve afet eylem planı oluşturmak
 • Risk analizini revize ederek tespit edilen eksikliklerin tamamlanması
 • Acil durumlarda müdahale edecek ekip ve ekipmanı sağlamak

 

 • Diğer kurumlarla (sivil savunma, belediye, itfaiye, emniyet) protokol ve işbirliği